Istota leasingu – czyli wszystkie istotne informacje dla przedsiębiorcy

Leasing stanowi jedną z form umownych stosunków cywilnoprawnych. Warto podkreślić, iż samo słowo, nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa lease, które oznacza najęcie, wydzierżawienie. W naszym kraju najczęściej zawiera się umowy na leasing samochodu.

Co to jest leasing?

Leasing polega na takim działaniu, w którym jedna ze stron danej umowy (czyli leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) uprawnienie do korzystania z jakiejś rzeczy. Jest to swego rodzaju forma finansowania. W zamian za to leasingobiorca, zobowiązany jest uiszczać określoną przez strony w umowie opłatę. Umowę leasingu podpisuje się zawsze na pewien określony, oznaczony w umowie czas. Umowa taka, zgodnie z kodeksem cywilnym, powinna być zawsze sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Ten stosunek cywilnoprawny porównać można do zakupu na raty czy też najmu długoterminowego. W przypadku zakupu na raty, kupujący staje się właścicielem, w przypadku leasingu, leasingobiorca ma prawo użytkowania określonych środków czy nieruchomości, nie zostając ich właścicielem, jednakże można zmienić to wraz z końcem umowy.

Rodzaje leasingu

Ze względu na liczbę stron, które biorą udział w transakcji leasingowej, można wyróżnić leasing bezpośredni, czyli taki, w którym producent zawiera umowę bezpośrednio z zainteresowanym leasingobiorcą, oraz pośredni, gdzie w transakcji są więcej niż dwie strony, a między leasingodawcą a leasingobiorcą występuje również specjalistyczna firma leasingowa. Wyróżnia się również leasing operacyjny, który opiera się na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W tym rodzaju leasingu, raty są dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu, a przedmiot leasingu nie jest brany pod uwagę przy amortyzacji. Dodatkowo, można określić, że leasingobiorca po zakończeniu umowy, będzie mógł zakupić przedmiot, będący obiektem leasingu. Drugi typ leasingu to leasing finansowy. Tutaj również wstępują raty za użytkowanie, przedmiot leasingu stanowi własność finansującego, a leasingobiorca amortyzuje go. W ten sposób firma zwiększa swój majątek, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Wyróżnić można także leasing zwrotny, charakteryzujący się sytuacjami, w których firma posiada wiele trwałych środków, jednak brakuje jej gotówki, w takiej sytuacji oddaje te środki trwałe w leasing, mając z tego zastrzyk potrzebnej gotówki. Ostatnim z rodzajów jest leasing konsumencki, określany jako prywatny. Kierowany jest on do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Charakteryzuje go ograniczony formalizm, a także brak opłaty wstępnej. Ten typ leasingu staje się coraz popularniejszą wybieraną formą.